Visie

De manier waarop we leven, produceren en consumeren heeft impact op de aarde en op hoe we met elkaar omgaan. Het is geen oplossing om de problemen van nu door te schuiven naar later. Om open te staan voor nieuwe oplossingen moet men bestaande denkpatronen loslaten en durven toegeven niet alle antwoorden te hebben.

Bij verschillende thema's - zoals energie, voedsel, onderwijs en zorg - willen besluitvormers verbeteringen doorvoeren. Oplossingen voor actuele vraagstukken liggen in innovatie, kansen en samenwerken. We moeten uitkijken ons niet teveel te richten op korte termijn wensen en risico's. Inzichten van kinderen kunnen ons hier bij helpen. 

De meeste besluitvormers in het bedrijfsleven willen de belangen van toekomstige generaties meenemen in hun organisatie. Het blijkt echter vaak een uitdaging hoe. Gelijkwaardige dialoog met kinderen maakt toekomstgerichtheid van besluitvorming zichtbaar en leidt tot nieuwe inzichten. Het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind geeft kinderen bovendien het recht om mee te denken over vraagstukken die hun leven aangaan.